Verkiezingsprogramma

Punten verkiezingsprogramma Hart voor alle kernen 2018

 

 • Als er in een commissievergadering iets op de agenda staat over een bepaalde dorpskern wordt die commissievergadering in deze kern gehouden, (betrekt de inwoners bij de politiek) Maakt het inspreken ook makkelijker. Commissievergaderingen rouleren over de kernen, raadsvergaderingen in het gemeentehuis.
 • Kinderen moeten veilig kunnen buitenspelen, bij bouwplannen houden we daar dus ook rekening mee. We zorgen voor voldoende speelgelegenheden. De oudere jeugd moet ruimte krijgen om zich te ontwikkelen denk aan skatepark, trimbanen, trapveldjes, jeugdhonken. We zorgen ook daarbij voor een veilige omgeving. Inspraak van de jongeren is belangrijk, zij moeten er tenslotte gebruik van maken.
 • Jongeren worden actief benaderd en gevraagd mee te doen/ denken over het beleid dat voor hen is. Denk aan een jeugdsoos, chillplekken etc. Een jeugd/ jongerenafdeling moet er zijn om knelpunten te onderkennen en om evenementen op te zetten.
 • Veiligheid is belangrijk, naast de politie zorgen we voor zichtbare BOA’s op straat. Controles op parkeergedrag bij scholen, controle fietsers op verlichting/ fietsgedrag. Goede verlichting op speelplekken voorkomt vervelende gevoelens bij omwonenden/ gebruikers. Inwoners worden gevraagd “enge plekken”en/of gevaarlijke situaties te melden. We stimuleren whatsappgroepen/ buurtwacht. Wij zijn voor veilige fietsroutes, Randwegen om kernen te ontlasten zonder te veel asfalt neer te leggen.
 • We proberen in elke kern basisscholen te houden, eventueel door fusies, dependances oid. Voortgezet onderwijs is voldoende aanwezig. Het actief college is een proef begonnen met een MBO in de bouwrichting. Vinger aan de pols houden of dit ook wenselijk/ haalbaar is voor andere profielen.
 • Meer betaalbare sociale huurwoningen, vooral jongeren en mensen die in de laagste schaal van de sociale huur vallen hebben nu bijna geen uitzicht op een woning. We zijn tegen de verkoop van goedkope sociale huurwoningen. Mensen die sociaal of economisch gebonden zijn aan de Hoeksche Waard krijgen voorrang bij het huren van een sociale woning.
  Er moeten crisiswoningen/ appartementen komen voor mensen die dreigen op straat gezet te worden. Denk hierbij aan echtscheidingen, gedwongen huisverkoop.
 • Ouderen die langer thuis blijven wonen moeten goede zorg kunnen krijgen. Bestaande seniorenwoningen moeten eventueel worden aangepast.
 • Zorg( WMO) moet sneller en efficiënter worden geregeld, mensen kunnen geen drie maanden op een rolstoel wachten.( noodvoorziening, uitleen?)
 • We zijn voor een groene Hoeksche waard. Wij willen geen megastallen. We willen duurzame, biologische, landbouw en veeteelt stimuleren. Behoud van bloeiende akkerranden en dijken. We stimuleren natuur/ milieu educatie door uitbreiding van HW landschap, meer plekken voor natuur recreatie zoals er nu zijn in Oud- beijerland en Numansdorp, liefst in samenhang met fietsroutes.Natuurgebieden vormen binnen de HW een eenheid, dit betekend dat ecosystemen met elkaar verbonden zijn, dit is beter voor de migratie binnen populaties en voorkomt veel doodgereden dieren. Bedrijven die zich willen vestigen kunnen gebruik maken van de nu al aanwezige bedrijventerreinen, leegstand moet eerst opgelost worden.
  Geen extra windmolens,wel zonnepanelen op alle scholen en openbare gebouwen.
 • Mensen die werkzaamheden verrichten met behoud van uitkering verdienen een minimum salaris of CAO uurloon. De verrekeningen met salaris en aanvullende bijstand worden inzichtelijker gemaakt. We gaan uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen, Misbruik wordt uiteraard nog steeds bestraft.
 • De manier van werken binnen de WIHW moet tegen het licht gehouden worden. Graag een clientmanager per client, betere informatievoorziening, Strakke lijnen zonder rigide te zijn.De informatie omtrent voorzieningen voor mensen met een minimum inkomen moet worden verbeterd, veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen voor aanvullende potjes.
 • Armoedebestrijding/ schuldhulpverlening moet sneller worden opgepakt, mensen moeten te lang wachten en dan is de schuld alleen maar opgelopen.
 • De voedselbank zou een dependance moeten hebben of dichter bij een bushalte moeten liggen. Mensen moeten zich soms in rare bochten wringen om er te komen en daarna weer thuis te komen. Het zou natuurlijk het mooiste zijn dat de voedselbank helemaal niet nodig is.
 • De hondenbelasting moet worden afgeschaft, tenzij hondenbezitters iets terugzien voor hun geld. Denk aan poepzakjes/ watertappunten/ uitrenvelden met een hek erom heen, hondenspeelplaats.
 • Korte lijnen tussen inwoners en bestuur. In elke kern komt/ is een dorpshuis/huiskamer. In dit gebouw kunnen inwoners samenkomen en, tegen kostprijs, koffie/ thee drinken. Hier kunnen ook asielzoekers terecht die bijvoorbeeld Nederlands willen leren, een breiclubje, biljartclub noem het maar op, dit kunnen de inwoners zelf invullen.
 • Er is ruimte voor spreekuren van WIHW, HW wonen, WMO-loket, burgerzaken, raadslieden etc. om inwoners dichtbij service te verlenen.( denk aan aanvragen/ ophalen paspoorten, rijbewijzen). Regelmatig worden er bijeenkomsten gehouden om te inventariseren wat er speelt in een kern, hiermee behouden wij de eigenheid van alle kernen.
 • Er komen crisisbedden om mantelzorgers te ontlasten en om “verwarde mensen” op te vangen. De crisisdienst moet 24/7 bereikbaar zijn. Jeugdzorg liefst zo dicht mogelijk bij huis, snel en efficient.
 • Als een ondernemer dit wil komt er een theater/bioscoop/ zalencomplex, liefst bij het busstation vanwege de bereikbaarheid.
 • Historische panden/ musea worden behouden. Cultuur is belangrijk. We hebben een goed aanbod van boeken/ kunst/cultuur/muziek/ sport evenementen, dat moet zo blijven.
 • Verenigingen in kernen blijven in de kernen, wij gaan ze niet dwingen tot fusies.
 • OV binnen de Hoeksche waard gratis voor AOW’ers en mensen met een inkomen op bijstandsniveau.
  Vaste routes voor taxibusjes in de kleinere kernen, belbus is geen succes.
 • Indien mogelijk geven wij lokale ondernemers voorrang bij aanbesteding projecten.
 • Wij willen af van de “wij kijken mee” mentaliteit inwoners worden gestimuleerd om mee te denken en mee te doen. Burgerinitiatieven zijn welkom.
 • Wij willen schoolzwemmen daar waar het al gebeurt verder laten gaan en waar het nog niet is mogelijk maken.
 • Geen aanleg A4 zoals deze nu gepland is, het lost de problemen niet op, de haringvlietbrug kan het nu al niet aan.
 • Aanleg van rondwegen om kernen om de kernen zelf te ontlasten en de fietsers en andere weggebruikers meer veiligheid te bieden.
 • Winkeliers, ook supermarkten bepalen zelf of zij op zondag open willen zijn.
 • Cadeau van de nieuwe gemeente, elk adres een HW-pas
 • Tot er een goed financieel overzicht is gaan de OZB en andere gemeentelijke belastingen niet veranderen, daarna moet er een keuze gemaakt worden die kostendekkend is.